För oss på Petinfocus.se är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen inom alla EU länder, the General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679, förordningen finns till för att skydda dig som privatperson och begränsa omotiverad och felaktig användning av dina personuppgifter. GDPR ger dig bättre insyn och tydligare rättigheter att styra över din information. Vi på Vetinfocus.net förstår att dina personuppgifter endast är oss till låns, och vi lovar att värna om dem enligt de principer och föreskrifter som regleras i Dataskyddförordningen. Policyn beskriver hur vi behandlar din personliga information. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna policy.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Om du har valt att ladda ner filer/dokument från vår hemsida, där vi ber om din mailadress, kan vi komma att kontakta dig efteråt. Genom att godkänna villkoren godkänner du även att vi kommer skicka nyhetsbrev till den email-adress du angivit. Ibland skickar vi även nyhetsbrev/information som vi tror att du som användare är intresserad av. Genom att trycka "avprenumerera/ unsubscribe" i foten på våra nyhetsbrev, kan du alltid avregistrera dig från våra utskick.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Petinfocus.se behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet medlemskap, kommunicera med medlemmar samt hantera verksamhetsrelaterade ekonomiska transaktioner.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska Petinfocus.set se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med och uppdatera policyn.

På Petinfocus.se finns en GDPR-ansvarig som arbetar med att granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, ha en förteckning över alla register och behandlingar, hjälpa de registrerade och hålla kontakten med Datainspektionen osv.

Exempel på data vi registrerar på våra medlemsföretag.

Namn, org.nr, adress, e-postadress, telefonnummer, lösenord och registreringsansvarig intern i företaget.

Order- och betalningsuppgifter såsom orderhistorik och betalinformation.

Önskar du bli borttagen ur registret, raderar vi dina uppgifter. Kontakta oss via mail.

Daglig säkerhetskopiering, för att skydda dina uppgifter.

Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig? Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Policyn beskriver hur vi behandlar din personliga information. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna policy.

Personuppgifterna lagras och används under den tid som personen har en pågående anställning hos kundföretaget.

Vilka uppgifter samlas in om kundföretaget.

Petinfocus.se samlar endast in uppgifter som är relevanta för den hantering som PetinFocus utför. Petinfocus.se utför behandling av personuppgifter som utgör verksamhetsstatistik.                                De personuppgifter vi behandlar om dig är sådana du lämnat till oss, exempelvis

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress.
 • Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord till våra system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Petinfocus.se kommer kontinuerligt att genomföra bedömningar om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de bestämda ändamålen för vilka uppgifterna behandlas. Uppgifter som inte längre än nödvändiga kommer att raderas. Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge du är kund till oss.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Vetinfocus.net behandling av dina personuppgifter. Petinfocus.se ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär under samma år får Petinfocus.se ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Det innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan organisation/företag. Du har också rätt att återkalla ett samtycke och invända mot behandling som stödjer sig på en intresseavvägning eller ett allmänt intresse, eller direktmarknadsföring.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Begäran om registerutdrag

Som privatperson har du rätt att begära ut information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. 

 • Begäran skickas via e-post till info@petinfocus.se alternativt per post.
 • Blanketten måste vara undertecknad av personen för att gälla
 • Handläggningstid upp till 30 dagar

Giltighet

Den här Integritetspolicyn gäller från 2019-03-01 och kommer regelbundet att ses över.  Petinfocus.se har rätt att när som helst uppdatera denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp eventuellt avtal med oss innan villkoren träder ikraft.

 

Kontaktuppgifter

Cecilia Gidlund                          cecilia@candouit.se

GDPR ansvarig                           angelica.anrin@yahoo.co.uk

Vill du veta mer? Läs gärna på https://www.datainspektionen.se/